Aan de gemeentebesturen van Leek, Grootegast, Marum en Zuidhornp/a gemeentehuis LeekPostbus 1009350AC Leek Betreft: Kadernota bestemmingsplan buitengebied Westerkwartier Leek, 21 maart 2006 Geachte gemeentebesturen, De door u gepubliceerde “Kadernota bestemmingsplan buitengebied Westerkwartier” geeft ons aanleiding tot de volgende zienswijze:De stichting waardeert het initiatief van de betrokken 4 gemeenten om te komen tot eensluidende uitgangspunten voor het te voeren ruimtelijke beleid aangaande het buitengebied, zeker waar daar belangrijke overeenkomsten te vinden zijn in karakteristieke natuur- en landschapswaarden. De nota biedt ons inziens voldoende relevante informatie om tot ruimtelijke beleidskeuzes dienaangaande te komen.Desondanks constateren wij een aantal gebreken, tegenstrijdigheden resp.discrepanties met eerder geformuleerd beleid zoals b.v. provinciaal in POP II is vastgelegd:

Aan de Colleges van B&W van de gemeenten Grootegast, Leek,  Marum en Zuidhorn,

p/a gemeente Marum,

t.a.v. dhr. S. van Dijk

Postbus 2

9363 ZG  MARUM

   

Ons kenmerk: 06-046-GS                                                      Groningen, 23 maart 2006

Onderwerp: Kadernota Buitengebied

  

Geachte Colleges,

 

Graag willen de Milieufederatie Groningen kort enkele opmerkingen maken over de ter visie liggende Kadernota Buitengebied. Achtereenvolgens komt aan de orde:

1. Bouwblokkensystematiek

2. Bedrijfstype/omschakeling3. Mestvergistingsinstallaties4. Neventakken5. Bestaande landschapselementen6. Vrijkomende agrarische bedrijven7. Niet-agrarische bedrijven