De gemeente Leek heeft vrijstelling verleend t.a.v. werkzaamheden (houtsingels rooien en aanplanten, sloten dempen, drainage, etc.) in het Houtsingelreservaatgebied Midwolde. Wij hebben hier samen met de Milieufederatie Groningen bezwaar tegen gemaakt (zie de brief hieronder). Ons bezwaar is op 10 juni behandeld in de onafhankelijke commissie beroep- en bezwaarschriften. De verwachting is dat de gemeente binnen twee maanden op ons bezwaarschrift en het advies van de commissie zal reageren.

Op 2 mei hebben diverse vrijwilligersorganisaties een persbericht laten uitgaan waarin de voorwaarden zijn opgesomd op grond waarvan deze organisaties eventueel bereid zijn om deel te nemen aan de klankbordgroepen voor het IGS Leek-Roden. Op basis van de reaktie van de stuurgroep IGS op deze voorwaarden hebben wij besloten niet deel te nemen aan de klankbordgroepen omdat onsinziens te weinig tegemoet is gekomen aan de genoemde voorwaarden. (zie hierna)

In deze periode zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest op milieugebied waarop wij meenden te moeten reageren.
We zijn in afwachting van een reaktie van de gemeente Leek op os bezwaarschrift tegen het verlenen van vrijstelling t.a.v. ingrepen in het Houtsingelreservaatgebied Midwolde.
Vanuit de stuurgroep IGS Leek-Roden valt te melden dat nut en noodzaak van de hoofdontsluitings rondweg om Leek en Roden opnieuw zal worden bezien. Wij wachten de resultaten af.