Het Bestemmingsplan Buitengebied van de vier gemeenten van het Westerkwartier ligt tot eind 2009 ter visie. Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Er zitten naar ons idee een aantal belangrijke fouten in het bestemmingsplan, waarvan een aantal ook na de revisie van het Voorontwerp (ongeveer een jaar geleden zie Archief/2008/okt-dec) niet zijn aangepast. Het Bestemmingsplan is een belangrijk instrument om toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het behoud van natuur en landschap te borgen. Vandaar dat wij hier veel aandacht aan besteden.

De gemeenten Leek en Roden hebben hun reactie op de ingediende zienswijzen gepubliceerd (zie: http://www.igs-leekroden.nl/uploads/documents/18_b_def_eindverslag_inspraak_15_september_2009.doc). Inmiddels is het aangepaste/gewijzigde IGS aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Zoals te verwachten viel zijn de meeste zienswijzen (ook de onze) afgewezen, met name die welke betrekking hebben op de omvang van de woningbouwopgave (die gehandhaafd blijft) en de structuur van de hoofdontsluiting (i.e. de westelijke rondweg). Op minder belangrijke punten is enige winst behaald: er zal meer aandacht worden besteed aan inbreiding van woningen in de bestaande bebouwing, met name door omzetting van industrieterrein in woonbebouwing. Ook zijn de plannen om Leek, Zevenhuizen en Tolbert " op te leuken"  d.m.v. waterpartijen afgezwakt, vooral aomdat de benodigde financiering ontbreekt. Ook het geplande fietspad van Oostwold naar het Leekstermeer is geschrapt, alhoewel dat in de nota van wijzigingen niet is opgenomen (?)/
Bij de verdere uitwerking naar bestemmingsplannen zullen wij uiteraard de vinger aan de pols houden om alsnog onze bezwaren naar voren te laten komen.

Op 6 oktober diende bij de Rechtbank in Groningen ons beroep tegen het vrijstellingsbesluit van de gemeente Leek betreffende het rooien van houtsingels in het houtsingelreservaatsgebied Midwolde. Daarbij is door ons, samen met de Milieufederatie Groningen de volgende Pleitnota ingediend (zie hierna).
Na behandeling van de stukken is de zitting verder geschorsd omdat de gemeente nog niet alle relevante stukken heeft aangeleverd en de rechtbank meer tijd nodig heeft om alles goed te bestuderen.

De Begeleidingscommissie Landschapselementen (ook wel houtsingelcommissie genoemd) is in geen tijden meer bijeen geweest. Sinds het aannemen van de beleidsnota Houtsingelhoofdstructuur ZWK worden er nauwelijks meer kapvergunningen ter advisering aangeboden. Het lijkt wel alsof er met het aannemen van de "spelregels" in de beleidsnota alle problemen opgelost zijn. Niets is echter minder waar, zoals een recente aanvraag voor een kapvergunning in De Haspel (Zevenhuizen) bewijst. Ook hebben we totaal geen zicht op de handhaving en evaluatie van het gevoerde beleid. Op ons verzoek (zie de brief hierna) is de commissie op 6 juli 2009 bijeengekomen. Hier bleek dat meer leden van de commissie behoefte hadden aan meer inzicht in de problematiek van het gevoerde en te voeren houtsingelbeleid. Met name bleek de financiering van het landschapsonderhoud zwaar onder druk te staan omdat de Europese subsidieregels niet goed passen bij de houtsingelstructuur van het ZWK. In september vind er een vervolgdiscussie plaats.

 

De al jaren voortslepende kwestie betreffende het vrijstellingsbesluit van de gemeente Leek om in het houtsingelreservaatsgebied Midwolde een aantal houtsingels te rooien (en te compenseren d.m.v. aanplant van nieuwe houtsingels) heeft tenslotte geleid tot een afwijzing van ons bezwaarschrift, tegen het advies in van de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften van de gemeente Leek.
Wij zijn mordicus tegen deze vrijstelling omdat het ingaat tegen alle afspraken die in het verleden zijn gemaakt betreffende de status van dit waardevolle houtsingelreservaat. Bovendien vinden wij het buitengewoon kwalijk dat de gemeente zich in deze zaak heeft laten gijzelen door een afspraak met de eigenaar c.q. pachter van deze gronden in Midwolde over aankoop en uitruil van kavels in het bedrijventerrein Leeksterveld, waar de gemeente grote financieel/ economische belangen heeft liggen.
Tegn deze afwijzing van ons bezwaarschrift gaan wij thans, samen met de Milieufederatie Groningen, in beroep bij de Bestuursrechter in Groningen.

Zie het vervolg voor de inhoud van ons beroepsschrift.