Geschiedenis in grote lijnen:

Datum

actie

1983

Aanvraag Landinrichting (LI) (toen nog Ruilverkaveling geheten), dus bijna 30 jaar geleden. Oppervlak totale blok: 2390 ha. (zie bijlage)

22 juni 1984

Voorbereidingscommissie: benoemd door de Centrale Cultuurtechnische Commissie(C.C.C.).

15 oktober 1985

Landinrichtingscommissie: geïnstalleerd.

Hierin hebben zitting vertegenwoordigers namens de landbouw( 3 leden, waaronder de voorzitter), namens de particuliere natuurbescherming (1) en namens de gemeente Grootegast (1). De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ter vergadering zijn geregeld adviseurs aanwezig van de Provincie Groningen en van het Kadaster.

25 februari 1994

voorontwerp Plan

januari 1996

ontwerp Plan

15 januari 1997

Stemming LI - Plan

maart 2006

Start Werkgroep Natuurinrichting reservaten, onder verantwoordelijkheid van de LI-commissie. Deze werkgroep heeft als taak het maken van een inrichtingsplan inclusief kaartbeeld voor de (basis-)natuurinrichting van de bovengenoemde EHS-gebieden.

15 oktober 2009

Na een tweetal planuitwerkingen (2001 en 2004) is toegewerkt naar het

Plan van Toedeling.

Onderdeel van het Landinrichtingsplan is de inrichting van de EHS-gebieden (totaal ca. 492 ha.):

- Doezumermieden (ca.161 ha)

- Polder Bombay (ca.144 ha)

- Grootegaster Molenpolder (ca. 187 ha).

maart 2010

Rapport “Basis natuurinrichting in de Ruilverkaveling Lutjegast-Doezum”.

aug. 2011

Uitwerking met kaartbeeld Maatregelen voor de Grootegaster Molenpolder.

oktober 2011

Nadere uitwerking inclusief Waterbeheersing Grootegaster   Molenpolder.

De te nemen maatregelen zijn erop gericht om de waterhuishouding en verdere inrichting zo te regelen dat de natuurlijke sponswerking van met name het westelijke deel wordt hersteld in een hoog-laag gradiënt van de zandruggen van Lutjegast en Grootegast tot het venige kerngebied in deze polder en dat de landbouw, daar waar nodig, wordt gevrijwaard van te hoge waterstand.

De inrichting van het reservaat Grootegaster Molenpolder is te zien in dit kaartbeeld.

10 sept. 2012

Officiële start uitvoering werkzaamheden natuurinrichting Grootegaster Molenpolder.

 


Onze bemoeienis met de Landinrichting Lutjegast-Doezum

 

In de landinrichtingscommissie is 1 plaats toegekend aan de particuliere natuurbescherming. Deze plek wordt sinds de start van de voorbereiding t/m heden ingenomen door Rob Heringa. Hij maakt deel uit van het bestuur van onze stichting en is indertijd voorgedragen door de Milieu Federatie Groningen, tegenwoordig de Natuur en Milieu Federatie Groningen.

Rob heeft ook zitting in de werkgroep/ bestekgroep van de basisinrichting natuur voor de reservaatsgebieden binnen het LI-blok.

Dankzij de inspanningen van onze bemoeienis met deze landinrichting zijn via Rob de volgende zaken ingebracht en bereikt:

Algemeen:

De belangen van natuur, milieu en landschap, die vanaf het eerste concept plan voor de LI staan beschreven, zijn continu bewaakt.

Concreet heeft dit de volgende zaken opgeleverd:

Houtsingels:

 1. Meer waardering binnen de commissie voor de houtsingelstructuur binnen het blok, als belangrijke en kenmerkende cultuurhistorische stoffering van het landschap in deze streek van het Groninger Westerkwartier.
 2. Oplossingen voor de houtsingelhoofdstructuur, en handhaving van een aantal dwarssingels, die anders zouden zijn gesneuveld of niet zouden zijn gecompenseerd door dwarssingels op beter inpasbare plekken.
 3. Inhalen van achterstallig onderhoud aan de houtsingels
 4. Versterken van bepaalde houtsingels, behorend tot de hoofdstructuur.
 5. Oplossingen voor modern slootonderhoud/houtsingelonderhoud,

Waterbeheersing:

- Meer oog voor natuurvriendelijke oplossingen bij de aanpak van de waterbeheersing:

 1. plas-/drasbermen, met name langs de Grootegastertocht
 2. het toewerken naar een zoveel mogelijk eigen waterbeheersing binnen gerealiseerde beheersbare eenheden in de reservaten
 3. het zo goed mogelijk weren van inlaat van vervuild water in de natuur
 4. vasthouden van gebiedseigen water
 5. het herstellen van verdroging, dus toewerken naar vernatting binnen de reservaten. Hierbij is speciale aandacht voor het herstel van (ondiep, plaatselijk) kwelwater.
 6. ontwikkeling van natte natuur door voornoemde vernatting en door het inpassen van nieuwe poelen.

 

Samen met Staatsbosbeheer en adviseurs van de Provincie/Dienst Landelijk Gebied (DLG) is blijvend ingezet op de groene/duurzame kijk op de plannen. Daarbij was het gaandeweg prettig om te constateren dat ook van de kant van de gemeente Grootegast en van de agrariërs meer en meer oog ontstond voor deze invalshoek. Dit geldt zeker ook voor de ontwikkeling van recreatieve paden binnen het LI-blok.