Onder grote belangstelling hield het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier op dinsdag 30 oktober een Verkiezingsdebat in de Cazemierboerderij te Tolbert.
Alle partijen waren met hun vertegenwoordigers aanwezig. Het publiek bestond uit ongeveer 70 personen uit alle hoeken en gaten van het Westerkwartier.
Het debat ging aan de hand van stellingen, afgeleid uit de belangrijkste doelstellingen uit de nota „Samen naar een mooi Westerkwartier” van het Platform Landschapsbeleidsplan.
Die doelstellingen betreffen o.a het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden b.v. door het stichten van een Groenfonds, de versterking van biodiversiteit en ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, de stimuliering van duurzame, kleinschalige energieopwekking en het versterken van educatieve centra.
Over de doelstellingen waren de meeste partijen het onderling wel eens. Verschillen traden op wat betreft de financiering en de rol van de overheid hierin. Sommige partijen pleitten voor een krachtige initiërende en stimulerende rol van de overheid en terwijl andere partijen meer voelden voor het ondersteunen van particuliere initiatieven door bv. het verstrekken van goedkope leningen. Ook over de duurzame financiering van een Groenfonds liepen de meningen uiteen, maar de noodzaak van zo’n fonds werd wel breed onderschreven.
Het beschermen van waardevolle en gezichtsbepalende bomen werd ondersteund. De kapverordening van Zuidhorn zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.
Regelgeving en handhaving door de overheid is pas effectief als er voldoende draagvlak is: „Als het niet tussen de oren zit [natuur- en landschapswaarden] dan is de handhaving van regels een groot probleem”. Het belang van bewustwording en educatie werd door iedereen onderschreven.
Meindert Schollema (voorheen burgemeester van Pekela) die het debat leidde, constateerde na afloop dat een coalitie van verschillende partijen voor de nieuwe gemeente er zijns inziens wel in zit.
Na afloop was er nog een levendige discussie tussen de verschillende deelnemers. Al met al een geslaagde bijeenkomst.

Foto's:

….is de leus waarmee vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, recreatie en educatie, verenigd in een Platform Landschapsbeleidsplan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad willen ingaan.

Het Platform heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld waar de nieuwe gemeente de komende 4 jaar aan zou kunnen werken om een “Mooi Westerkwartier” te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen monden uit in stellingen waar zij de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen mee wil confronteren op een debatavond te houden op 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela) zal het debat leiden.

De aanbevelingen betreffen onder meer:

  • -       strengere regelgeving en handhaving van regels betreffende het behoud van waardevolle landschappen, natuurlijke elementen en cultureel erfgoed o.a. door het tegengaan van verrommeling, illegale houtkap en het beschermen van waardevolle bomen
  • -       het creëren van een Groenfonds om waardevolle landschappen en natuurlijke elementen duurzaam te kunnen onderhouden en te ontwikkelen in samenwerking met de belangrijkste beheerders van het landschap: de boeren
  • -       de achteruitgang van biodiversiteit stoppen door boeren te stimuleren natuurinclusieve landbouwmethoden toe te passen, waardoor vogels, insekten en zoogdieren meer kansen krijgen om te overleven
  • -       de gemeente kan zelf ook meer doen aan versterking van biodiversiteit in haar eigen gemeentelijk groenbeleid en dient ook het natuurvriendelijk tuinieren van burgers te stimuleren
  • -       de bewustwording van “hoe mooi het Westerkwartier is” propageren door educatieve centra in het Westerkwartier te ontwikkelen in overleg met de recreatiesector. De gemeente kan hierin een belangrijke stimulerende rol spelen

Het Platform nodigt belangstellende en betrokken burgers van harte uit om hierover mee te discussiëren.