Ongeveer een jaar geleden werd mede door ons het Platform Landschapsbeleidsplan opgericht met het oog op de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier en de daarmee gepaard gaande verkiezingen (gemeente en provincie). De onderbouwing van een nieuw Landschapsbeleidsplan voor het Westerkwartier werd geleverd door ons rapport "Naar een mooi Westerkwartier". Dit vormde afgelopen jaar onze leidraad voor diverse overleggen die we met ambtenaren en bestuurders van gemeente, provincie en waterschap hebben gevoerd alsmede het stimuleren van particuliere organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw, cultureel erfgoed en educatie. Een verslag van de huidige stand van zaken vindt u in dit document.

Inmiddels hebben we de naam Platform Landschapsbeleidsplan vervangen door de naam Platform Natuur&Landschap Westerkwartier, met de aantekening dat het Landschapsbeleidsplan zeker terug zal keren bij het opstellen van een Omgevingsvisie waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. De komende tijd zullen de stikstofproblemen (PAS), PFAS en energietransitie (aanleg van windmolens en zonneparken) hoog op de agenda staan, vanwege hun mogelijke bedreiging voor natuur- en landschapswaarden en agrarische bedrijfsvoering. Voor de omzetting van gangbare landbouw naar circulaire, natuurinclusieve landbouw is de samenwerking met boerenorganisaties dringend noodzakelijk.