In oktober 2017 hebben Ton IJpenberg (St. Milieubeheer ZWK) en Garmt Renkema (IVN Leek-Nietap) het initiatief genomen een breed samengestelde groep mensen bij elkaar te roepen die zich zorgen maakten over de ontwikkeling van natuur en landschap, de landbouw, het cultureel erfgoed en educatie. Aanleiding vormde de aanstaande herindeling van de gemeenten in het Westerkwartier en de op bewonersbijeenkomsten geuite wens om te komen tot een landschapsbeleidsplan voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Dit heeft geleid tot een brainstormsessie in november 2017 waar ideeën werden uitgewisseld om te komen tot een landschapsbeleidsplan. Besloten is om een Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier op te richten met als doel een lijst van aanbevelingen op te stellen t.b.v. gemeente, provincie, waterschap en particuliere organisaties om te komen tot een Landschapsbeleidsplan Westerkwartier. Deze nota, die in de vorm van een brochure (met subsidie van de Provincie, SBB, GronLa, SLG, Collectief Westt en NMFG) is uitgebracht en in april 2018 is aangeboden aan de de Raadscommissie Herindeling en de voorzitter van de Stuurgroep Herindeling vdTuuk. In september 2018 is de brochure aangeboden aan gedeputeerde Staghouwer en aan de fracties van de Provinciale Staten.

Vervolgens zijn er twee debatavonden gehouden met het oog op de verkiezingen van de nieuwe Gemeente (november 2018) en de Provinciale Staten (maart 2019) aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van onze nota.

Besloten is om het Platform de komende 4 jaar (de zittingsperiode van de gemeenteraad en provinciale staten) te continueren om als gesprekspartner te kunnen fungeren voor gemeente, provincie en waterschap en om projecten te initiëren die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van onze nota.